หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   08 ส.ค. 2557    ถึงวันที่   10 ส.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สนภท    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    แรกพบ สนภท ประจำปี 2557
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ส.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  ได้เข้าร่วมในการดำเนินการนำนักศึกษาไปงานแรกพบ เภสัช ประจำปี 2557 โดยมีการเดินทางโดยรถทัวร์ แบบไม่นอนค้าง ซึ่งเมื่อไปถึงสถานที่ ทำกิจกรรม ได้เข้าควบคุมการดำเนินงานของนักศึกษาและได้ดำเนินงานต่างๆ เช่นพิธีเปิด การเข้าฐานต่างๆ ที่ทำให้รู้ว่าวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นอย่างไร สามารถทำอะไรได้บ้าง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของนักศึกษา และได้เรียนรู้การจัดการปัญหาเฉพาะหน้ากรณีที่มีการดำเนินงานของนักศึกษา และได้สานสัมพันธ์กับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ มากมาย ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการจัดการนักศึกษาอย่างถูกวิธี

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนารูปแบบการดำเนินงานของกิจกรรมนักศึกษา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th