หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ประภัสสร  คลังสิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   07 ส.ค. 2557    ถึงวันที่   07 ส.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ม.ศรีนครินทรวิโรฒ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Updates in physical therapy evaluation and treatments
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ส.ค. 2557


  เนื้อหา ?
   แนวทางในการรักษาผู้ป่วย OA knee และการประเมินระดับความรุนแรงและอาการของโรค

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถนำการประเมินระดับความรุนแรงและอาการของโรคมาใช้ในการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นได้ ทั้งนี้ยังสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดในการบ่งบอกการพยากรณ์โรคและการดำเนินของโรคได้

ซึ่งความรู้ดังกล่าวจะสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา กายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก3 ทั้งในรูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการและกรณีศึกษา  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   ศึกษารูปแบบการประเมินต่างๆในผู้ป่วยที่เป็นโรค OA knee

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th