หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   28 ก.ค. 2557    ถึงวันที่   29 ก.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภากายภาพบำบัด   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมอนุกรรมการเตรียมการรับรองปริญญาในสถาบันการศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ส.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

พิจารณาตามวาระ ดังนี้

1. กำหนดรายละเอียดเกณฑ์การรับรองปริญญาและการรับรองสถาบันการศึกษา ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์จากคณะอนุกรรมการชุดที่แล้วในหลายหัวข้อ

2. กำหนดกำหนดการอบรมผู้ตรวจ อบรมผู้แทนสถาบันการศึกษาที่ต้องเข้ารับการตรวจประเมิน ในเดือน ธันวาคม 2557

3.กำหนดการยื่นคำร้องการตรวจประเมินเพื่อรับรองปริญญา และสถาบันการศึกษากายภาพบำบัด ภายในวันที่ 11 เมษายน 2558 และตรวจเสร็จสิ้น ภายใน สิงหาคม 2558   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำข้อมูลมาใช้ในการเตรียมการรับรองปริญญาและและสถาบันการศึกษากายภาพบำบัด เพื่อให้ผ่านการรับรองตามเกณฑ์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th