หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   18 ก.ค. 2557    ถึงวันที่   18 ก.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2557
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ส.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

ประชุมเพื่อพิจารณาตามวาระ ดังนี้

1. การกำหนดตัวผู้แทนเพื่อเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งขอความร่วมมือมา โดยเบื้องต้นกำหนดให้ประธานกรรมการสภาสถาบันการศึกษากำหนด

2.กำหนดการจัดสอบใบประกอบวิชาชีพ สภากายภาพบำบัดแจ้งจะจัดเพิ่มจากเดิม 3 ครั้งเป็น 4 ครั้งในรอบปี

3.หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกายภาพบำบัด จะมีการดำเนินการร่างโดยสภาสถาบันการศึกษา 1 หลักสูตรเพื่อนำร่อง คือหลักสูตรเฉพาะทางกายภาพบำบัดชุมชน

4.โครงการที่เสนอต่อสภากายภาพบำบัด ได้แก่ โครงการจิตตปัญญาที่จะจัดอบรมให้กับ CI และผู้บริหารสถาบันฯ สภาไม่อนุมัติค่าใช้จ่าย จึงขอเลื่อนไปก่อนหรืออาจเปลี่ยนหัวข้อการจัดอบรม โครงการ PT diagnosis สภากายภาพบำบัดเห็นด้วยแต่ไม่ให้งบประมาณ ที่ประชุมจึงเสนอส่งเรื่องกลับไปให้สภากายภาพบำบัดดำเนินการเอง

5. แก้ปัญหาบัณฑิตที่สอบใบประกอบวิชาชีพไม่ผ่าน โดยให้จัดทำฐานข้อมูลการติว สถานที่ติว เป็นส่วนกลางเพื่อให้สามารถเข้าร่วมติวได้กับสถาบันอื่นๆ

6. สมาคมกายภาพบำบัดเสนอการพัฒนาหลักสูตร Doctor of physical therapy ซึ่งมีมติเห็นชอบในหลักการแต่ให้สมาคมกลับไปศึกษาถึงรายละเอียด ผลกระทบให้รอบคอบต่อไป

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาสาขาวิชาให้สอดคล้องกับการดำเนินการของสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th