หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุจรีย์  แซ่จิว   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   01 ส.ค. 2557    ถึงวันที่   01 ส.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิกล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (มคอ 1)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 ส.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

จัดทำมาตรฐานการเรียนรู้แยกสาขาได้เข้าร่วมในการจัดทำของหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เตรียมพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตรตาม มคอ.1 สาขาสาธารณสุขศาสตร์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เตรียมพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตรตาม มคอ.1 สาขาสาธารณสุขศาสตร์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th