หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปาจรีย์  ศักดิเศรษฐ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   30 มิ.ย. 2557    ถึงวันที่   01 ก.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การเข้าสู่ AEC กับการจดสิทธิบัตรจากงานวิจัยด้านยา อาหาร และเครื่องสำอาง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 ส.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

การอยรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา คือ

1. รู้จักและเข้าใจความเป็นมาของ ASEAN

2. ผลกระทบด้านยา อาหาร และเครื่องสำอางที่เกี่ยวข้องกับ AEC

3. ยุทธศาสตร์ การเป็นภูมิภาคที่มีการแข่งขันสูง ที่เกี่ยวข้องกับยา อาหาร และเครื่องสำอาง

4. การพัฒนายา อาหาร และเครื่องสำอาง เพื่อเข้าสู่ AEC

5. สถานการณ์สิทธิบัตรของยา อาหาร และเครื่องสำอางในประเทศไทย

6.กระบวนการและขั้นตอนในการจดสิทธิบัตร ยา อหาร และเครื่องสำอางในประเทศไทย เพื่อให้ได้รับการคุ้มครอง เมื่อประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

7. การอบรมการสืบค้นสิทธิบัตรยา อาหาร และเครื่องสำอางในต่างประเทศ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ความรู้เรื่องผลกระทบของสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่ออุตสาหกรรมยา เครื่องสำอาง

- ขั้นตอนการจดสิทธิบัตรยา เครื่องสำอาง

- วิธีการสืบค้นสิทธิบัตร  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - ขั้นตอนการจดสิทธิบัตรโดยละเอียด

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th