หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปาจรีย์  ศักดิเศรษฐ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   15 ก.ค. 2557    ถึงวันที่   16 ก.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  พัทลุง
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ศศภท
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 ส.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

นิเทศการฝึกปฏบัติงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ ศศภท. ณ จังหวัดพัทลุงและสตูล ดังนี้

1. รพ.เขาชัยสน

2.ร.พ.ควนขนุน

3.ร้านยาศูนย์ยาพัทลุง

4.รพ.สตูล

5.ร้านยาอ้อมเภสัช

6.ร้านยาละงูเภสัช

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ทราบข้อมูล ปัญหา และข้อเสนอแนะจากนักศึกษาและแหล่งฝึกเพื่อนำไปปรับปรุงการจัดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  แนวทางการประสานงานกับแหล่งฝึกอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th