หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุชจรี  จีนด้วง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   29 ก.ค. 2557    ถึงวันที่   30 ก.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การศึกษาทาง พันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ยุคใหม่ (NGS2014)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 ส.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  เป็นงานประชุมวิชาการทีมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับการวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ยุคใหม่ (Next Generation Sequencing) ซึ่งมีการนำเทคนิคนี้มาใช้หาการกลายพันธุ์หรือความหลากหลายทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต เช่น พืชเศรษฐกิจ สัตว์เศรษฐกิจ ไวรัส แบคมีเรีย และในมนุษย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่นำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์หรือพืช หรือการวินิจฉัยโรค การป้องกัน และการรักษาโรคในมนุษย์ ซึ่งเทคนิคนี้มีประสิทธิภาพสูง สามารถหาลำดับเบสของดีเอ็นเอได้ในปริมาณสูงในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งงานประชุมนี้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ของการใช้เทคโนโลยีระหว่างผู้บรรยายและผู้เข้าร่วมประชุมทำให้ได้รับข้อมูลจากองค์ความรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เทคโนโลยี Next Generation Sequencing สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการหาลำดับเบสของดีเอ็นเอได้ ในสิ่งมีชีวิต ทุกชนิดตั้งแต่ ไวรัส แบคทีเรีย พืช สัตว์ จนถึงมนุษย์ ในปัจจุบันงานวิจัยหลากหลายสาขาในประเทศไทยได้เริ่มนำเทคโนโลยีนี้มาใช้มากขึ้น ทำให้ได้ข้อมูลใหม่ๆ รวมถึงการทราบชนิดของการกลายพันธุ์หรือความหลายหลายทางพันธุกรรมชนิดใหม่ๆ ในสิ่งมีชีวิตที่อาจมีความแตกต่างจากเชื้อชาติอื่น    ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

พัฒนาการใช้เทคโนโลยี Next Generation Sequencing ในการตรวจหาปัจจัยทางพันธุกรรมในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง เป็นโรคอ้วน หรือมีภาวะเมแทบอลิกซินโดรมพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th