หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มานิตย์  นุ้ยนุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   29 ก.ค. 2557    ถึงวันที่   30 ก.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การศึกษาทางพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ยุคใหม่ (Next Generation Sequencing for Geneti
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    31 ก.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

การวิเคราะห์จีโนม (Genome) ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เป็นวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ ในต้นศตวรรษที่ 21 ในปัจจุบัน เทคโนโลยีในการวิเคราะห์จีโนม ด้วยการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอ (DNA) และอาร์เอ็นเอ (RNA) ทั้งหมดในจีโนม ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูง และให้ผลอย่างรวดเร็วมีการผลิตเครื่องมือวิเคราะห์รุ่นใหม่เพื่อใช้ในงานด้านนี้ มีการคิดค้นและสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว และมีการนำมาศึกษาวิจัยทางพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ของมนุษย์ สัตว์ พืช และจุลินทรีย์ ทำให้ได้องค์ความรู้และข้อมูลที่สามารถนำมาประยุกต์ทางด้านการแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม อย่างมากมาย สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ในฐานะสมาคมวิชาการด้านพันธุศาสตร์ เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการศึกษาทางพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ยุคใหม่ จึงร่วมกับหน่วยอณูเวชศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดประชุมวิชาการในเรื่องนี้ เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ และนักเทคโนโลยี ผู้มีความรู้และประสบการณ์ จากทั้งภาคมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชน ได้แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้แก่สมาชิกของสมาคมฯ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต-นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาการประชุมที่เกี่ยวข้อง
......(1) Next generation sequencing (NGS) technologies
......(2) NGS and bioinformatics
......(3) NGS in human genetics/genomics and medicine
......(4) NGS in shrimp genetics/genomics
......(5) NGS in animal genetics/genomics
......(6) NGS in plant genetics/genomics
......(7) NGS in microbial genetics/genomics   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ความรู้และเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ NGS สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยโดยจำเป็นต้องเก็บตัวอย่างผู้ป่วยที่น่าสนใจและอาศัยความร่วมมือกันกับหลายสถาบัน รวมถึงการขอทุนวิจัยที่สามารถรองรับค่าใช้จ่ายที่สูงได้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การค้นหาความหลากหลายทางพันธุกรรมของโรคต่างๆ โดยเน้นในกลุ่มประชากรภาคใต้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th