หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน หน่วยพัฒนาองค์กร  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นิรันดร์  จินดานาค   สังกัดหน่วยงาน  หน่วยพัฒนาองค์กร
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   28 ก.ค. 2557    ถึงวันที่   28 ก.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    มหาวิทยาลัยสร้างสุข (ผู้จัดการความสุข)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 ก.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  มีการ ลปรร.การขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยแห่งความสุข ผ่านการใช้เครื่องมือ  HAPPY 8 โดยเริ่มจากการสำรวจดัชนีชี้วัด กับเครื่องมือ HAPPYNOMITER จากการสรุปเป็นเบื้องต้น happy relex และ happy money ทุกสถาบันค่อนข้างต่ำ เป็นที่มาของการดำเนินการจัด อบรมสัมนา...นักสร้างสุของค์กร.. โดยมีทีมคณะทำงานจาก ม.มหิดล มาเป็นวิทยากรหลัก ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยได้กำหนด วัน เวลา ไว้แล้ว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดสัมนา นักสร้างสุขฯ ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 ...ซึ่งกำหนดไว้จะได้ แผนงานกิจกรรม สำหรับการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสร้างสุขในองค์กรต่อไป

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  จะนำแผนดำเนินงานมาปรับ พัฒนาให้สอดคล้องกับเครื่องมือ happy 8 และหลอมรวมเป็น โครงการ/กิจกรรม ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน ต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th