หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   25 ก.ค. 2557    ถึงวันที่   25 ก.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะทำงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการขึ้นทะเบียนยา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 ก.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  เพื่อสรุปแนวทางการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการขึ้นทะเบียนยาในผลัดที่ 1-3 ปรับปรุงการฝึกปฏิบัติงานในผลัดที่ 4-6 และเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในปีการศึกษา 2558 ต่อไป

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สำหรับการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพขึ้นทะเบียนยาต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนารายวิชาการฝึกปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส่วนกลาง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th