หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรารัตน์  สองสี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   13 ก.ค. 2557    ถึงวันที่   18 ก.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จังหวัด  ขอนแก่น
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการระดับชาติ "การประชุมวิชาการครบรอบ 36 ปีคณะเทคนิคการแพทย์" และการประชุมวิชาการนานาชาต
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 ก.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

ในการเดินทางครั้งนี้ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 2 งาน คือ

1. เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "การประชุมวิชาการครบรอบ 36 ปีคณะเทคนิคการแพทย์" ระหว่างวันที่14-16 กรกฎาคม 2557

2. นำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "International Medical Sciences Conference 2014"   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับบทบาทของเทคนิคการแพทย์กับสังคมผู้สูงอายุ และการปรับตัวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน

2. ได้รับความรู้และฟังผลงานวิจัยเกี่ยวกับการแพร่กระจายของยีนดื้อยา ภาวะซีด ธาลัวซีเมีย โรคเมลิออยโดสิส โรคมะเร็ง chalangiocarcinoma ภาวะ aging และโรค cardiovascular     ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ได้อ่านผลงานวิจัยของนักวิจัยอื่นๆ ที่นำเสนอโดยโปสเตอร์และฟังผลงานวิจัยของนักวิจัยอื่นๆ โดยการนำเสนอด้วยวาจา ทำให้ได้รับความารู้เกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยในด้านต่างๆ และเกิดแนวความคิดในการนำความรู้ดังกล่าวมาพัฒนางานวิจัยของตนเอง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th