หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรรถวดี  แซ่หยุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   22 ก.ค. 2557    ถึงวันที่   22 ก.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเภสัชกรรม   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การสัมมนาเรื่อง แนวทางและกระบวนการจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ทักษะทา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 ก.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

การประชุมมีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดสอบ OSPE เพื่อแก้ไขปัญหาจำนวนนักศึกษาที่จะเข้าสอบจำนวนมากในปี 2558 ซึ่งมีข้อสรุปในเบื้องต้นคือ จัดสอบเป็นเวลา 1 วัน แต่ลดจำนวนข้อสอบลงเหลือ 14 ข้อ และเพิ่มเวลาแต่ละข้อเป็น 4 นาที โดยข้อสอบด้านผลิตภัณฑ์จะมีจำนวน 4 ข้อ เป็นข้อต่อเนื่องในการเตรียมผลิตภัณฑ์ 1 ข้อ และเป็นข้อสั้นๆ 2 ข้อ ส่วนเนื้อหาอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการประเมินให้ปรับไปอยู่ในส่วนของ MCQ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ทราบแนวทางในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  แนวทางในการจัดสอบซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมการเป็นสนามสอบเองในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th