หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรรถวดี  แซ่หยุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   21 ก.ค. 2557    ถึงวันที่   21 ก.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทาง ปี 6 สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 ก.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

ติดตามและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากแหล่งฝึก ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา จ. สงขลา ซึ่งเป็นการฝึกด้านการวิจัยและพัฒนา   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ทราบข้อมูล ปัญหา และข้อเสนอแนะจากนักศึกษาและแหล่งฝึกเพื่อนำไปปรับปรุงการจัดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  แนวทางการประสานงานกับแหล่งฝึกอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th