หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   22 ก.ค. 2557    ถึงวันที่   22 ก.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเภสัชกรรม    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมแนวทางกระบวนการ แนวการสอบการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 ก.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  ได้เข้าร่วมหารือในการจัดสอบ  OSPE พบว่า จะมีแนวโน้มให้ลด เหลือ 1 วัน และมีการเพิ่มเวลา ฐาน เป็น 4 นาที และลดปริมาณ ฐานลงเหลือ 15 ฐาน โดยใน 1 ห้อง จะให้มี 2 loop ดังนั้น จะต้องใช้อาจารย์มากขึ้น ทั้งนี้แล้วเพื่อให้มีความเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นในปี 2558 ซึ่งไม่สอดคล้องกับจำนวนสนามสอบที่ยังคงเดิม

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมตัวนักศึกษา และจัดเตรียมความพร้อมในการเป็นสนามสอบในอนาคต

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับ รูปแบบการประเมินผลที่มีควาแตกต่างกันไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th