หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาวิตรี  ทองอาภรณ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   21 ก.ค. 2557    ถึงวันที่   22 ก.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศ.ศ.ภ.ท./สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 ก.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั้งส่วนของ ศศภท (ปี 4) และการฝึกปฏิบัติงานเฉพาะด้านคลินิกชั้นปีที่ 6 ทั้งในส่วนของร้านยาและโรงพยาบาล ดังต่อไปนี้

1. โรงพยาบาลหาดใหญ่

2.โรงพยาบาลพัทลุง

3.ร้านยาคลังยาศรีตรัง

4.ร้านยายินดีคลังยา

5.ร้านยาโนราเภสัช

6.ร้านยาหมอยา
   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถนำผลการนิเทศที่ได้มาช่วยในการวางแผนพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานในอนาคต  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ช่วยในการวางแผนพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0456 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th