หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุจรีย์  แซ่จิว   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   03 ก.ค. 2557    ถึงวันที่   04 ก.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน   จังหวัด  สมุทรปราการ
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมวิชาการนานาชาติ APOSHO ครั้งที่ 29
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 ก.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  การประชุมวิชาการโดย keynote speaker การนำเสนอผลงานแบบ Oral

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ผลการวิจัยที่ทันสมัยต่าง ๆ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำมาพัฒนางานวิจัยและการเรียนการสอน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th