หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พีรรัชต์  ไทยนะ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   15 ก.ค. 2557    ถึงวันที่   17 ก.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาวิจัยแห่งชาติ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบันซ ปฏิรูปเพื่อพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์สู่มาตรฐานสากล
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 ก.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

ในช่วงเช้าตลอดการประชุมทั้ง 3 วัน เป็นการบรรยายในหัวข้อ:-

                        -บทบาทของสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.วช.)

                        -แผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559

                        -มาตรการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และแนวทางในการปฏิบัติ

                        -มาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) และการรับรองมาตรฐาน

                        -มาตรฐานข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

                        -การกำกับดูแลการใช้สัตว์ของสถาบันต่างๆ โดย ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ (ผู้อำนวยการสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร),

สพ..เรวดี บุตราภรณ์ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) และ นางกาญจนา เซ่งคุ้ม (ผู้อำนวยการ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ)

ในช่วงบ่ายตลอดการประชุมทั้ง 3 วัน เป็นการประชุมกลุ่มย่อย  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสถานภาพ อุปสรรค และปัญหาของหน่วยงานใน   เรื่อง:-

            -สถานภาพปัจจุบันของหน่วยงานเลี้ยงและใช้สัตว์ฯของสถาบัน

            -คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์กับการพัฒนางานเลียงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของแต่ละสถาบัน

            -มองไกลสู่อนาคต

           

หมายเหตุ  ในอนาคตอันใกล้นี้จะมีกฎหมายว่าด้วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ออกมาเพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมการดำเนินงานต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานสากล เพื่อคุ้มครองชีวิตและสวัสดิภาพของสัตว์ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของประเทศ  ตลอดจนส่งเสริมนักวิจัยให้มีผลงานอันเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ โดยในขณะนี้ (ร่าง) พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.......... อยู่ใน ขั้นตอนนำเสนอให้ ครม พิจารณาต่อไป

         ถ้า พรบ นี้มีผลบังคับใช้ สถาบันใดที่จะดำเนินการจัดตั้ง สถานที่ที่จะดำเนินการ ผลิต เลี้ยง หรือใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ต้องแจ้งต่อเลขาธิการ สภาวิจัยแห่งชาติ และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และจะต้องจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (คกส.) เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติโครงการ และกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ 

            นอกจากนี้ ผู้ใดจะใช้สัตว์ หรือ ผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต (เลขาธิการ
สภาวิจัยแห่งชาติ)

 

                       

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ และมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตรื

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th