หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิทยา  อานามนารถ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   19 ก.ค. 2557    ถึงวันที่   20 ก.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    การจัดทำแผนกลยุทธศาสตร์การพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 ก.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

จัดทำแผนกลยุทธ 3 ด้าน

1 การวิจัย การสอน บริการสังคม

2 กฏหมายและจริยธรรม

3 วิชาชีพและบริหารงาน



   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ปรับการเรียนการสอน กิจการนศ.ให้สอดรับกับผลการสัมมนา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  จัดการเรียนการสอนเชิงรุก บริการวิชาการเชิงรุก





พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th