หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุวิมล  บวรศุภศรี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   543    ถึงวันที่   543
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลกันตัง   จังหวัด  ตรัง
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 สาขาเภสัชกรรมคลินิก
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 ก.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 อ.สุวิมล บวรศุภศรี อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ติดตามนิเทศแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ในโครงการจัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี ณ โรงพยาบาลกันตัง จ.ตรัง ผลจากการนิเทศพบว่า โรงพยาบาลกันตังเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง มีผู้ป่วยจำนวนมากมาใช้บริการต่อวัน โรงพยาบาลดังกล่าวมีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานที่ดี สามารถฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาชั้นปีที่ 6 สาขาเภสัชกรรมคลินิก ทั้งการฝึกงาน ambulatory care และ acute care บุคลากรที่ดูแลนักศึกษา มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (วุฒิการศึกษา ป.โท สาขาเภสัชกรรมคลินิก) เภสัชกรแต่ละท่านมีความเต็มใจที่จะให้ความรู้กับนักศึกษา และมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยให้คำแนะนำผู้ป่วย พร้อมทั้งเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศด้วย ในส่วนของนักศึกษา ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 6 มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติงานไปเป็นอย่างดี นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวใน ward ฝึกฝนทักษะการสืบค้นข้อมูล การรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยเพื่อวางแผนการรักษา การให้คำแนะนำผู้ป่วยในโรคต่างๆ รวมทั้งได้ดูแลผู้ป่วยร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ในหอบริบาลผู้ป่วยใน โดยได้ฝึกทักษะการอ่าน chart ผู้ป่วย การฝึก discharge counseling การเขียน SOAP และการทำ Journal Club ภายใต้การดูแลของเภสัชกรแหล่งฝึก โรงพยาบาลดังกล่าวจัดว่ามีความพร้อมในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานที่ดีมาก ทั้งในด้านของสถานที่ บุคลากร ความรู้ และความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ต่างๆ เหมาะสมที่จะเป็นแหล่งฝึกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ ปี 6(สาขาเภสัชกรรมคลินิก)ต่อไป

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   การเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษารุ่นต่อไป ในด้าน - การฝึกฝนทักษะการสืบค้นข้อมูล การรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยเพื่อวางแผนการรักษา - การดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในหอบริบาลผู้ป่วยใน - ทักษะการอ่าน chart ผู้ป่วย การฝึก discharge counseling การเขียน SOAP และการทำ Journal Club

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำข้อมูลที่ได้ รวมทั้งข้อเสนอแนะของแหล่งฝึกปฏิบัติงาน มาปรับปรุงแนวทางการสอน การฝึกฝนทักษะในด้านต่างๆ ให้นักศึกษาเพิ่มขึ้น รวมทั้งการวางแผนพัฒนา สนับสนุนแหล่งฝึกปฏิบัติงานให้มีศักยภาพ การพััฒนาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้เป็นแหล่งฝึกที่มีคุณภาพสำหรับฝึกนักศึกษาต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th