หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุรดีนา  จารง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   25 มิ.ย. 2557    ถึงวันที่   28 มิ.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาาลยะลา    จังหวัด  ยะลา
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกงานของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลยะลา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 ก.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  เดินทางนิเทศการฝึกงานของนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการเเพทย์ชั้นปีที่ 4 ณ โรงพยาบาลยะลา เพื่อรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน ปัญหา ข้อเสนอเเนะจากสถาบันที่รับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อนำมาปรับปรุงเเก้ไขให้ดีขึ้น เเละส่งผลให้การฝึกงานของนักศึกษาดำเนินไปได้ด้วยดี

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เสริมและกระตุ้นให้นักศึกษามีความมั่นใจและความกล้าในการซักถามและตอบคำถามมากขึ้น เนื่องจากเป็นการประเมินความเข้าใจทางด้านวิชาการและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในระหว่างการฝึกวิชาชีพ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th