หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พัชรินทร์  นิลมาท   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   08 ก.ค. 2557    ถึงวันที่   11 ก.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Movement impairment syndrome of lumbar and pelvic
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ก.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

เป็นเทคนิคการตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัดและการให้การรักษาทางกายภาพบำบัด ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังและสะโพก โดยการตรวจหาตำแหน่งที่มีการเคลื่อนไหวที่มากกว่าปกติ (DSM) เพื่อปรับร่างกายให้เข้าสู่สมดุล   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำไปใช้ในการให้การรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัดที่มาด้วยอาการปวดหลังและสะโพก และปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เทคนิคการตรวจร่างกายด้วยการวิเคราะห์ movement impairment

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th