หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   03 ก.ค. 2557    ถึงวันที่   04 ก.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 6
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 ก.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  ได้เข้าร่วมงานประชุมวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6  ซึ่งครั้งนี้ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในรูปแบบ poster presentation ด้วย ในทั้งสองวันได้มีประชุมวิชาการย่อยหลายงาน และหลายห้องก็มีการนำเสนอผลงานในรูปแบบ oral presentation ซึ่งในทางเภสัชศาสตร์ยังมีน้อย แต่อย่างไรก็ตามก็ได้ดูความก้าวหน้าของสาขาวิชาอื่น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอผลงานแบบ poster และได้รับความรู้จากงานประชุมย่อยต่าง รวมทั้งการนำเสนอ oral โดยความรู้ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตรงเป้าหมายในการฟังเท่าไร แต่อย่างไรก็ตาม บางข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดงานวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยด้านสังคม และด้านการดูแลผู้ป่วย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนางานวิชัยทางด้านการดูแลผู้ติดเชื้อ  HIV และโรคอื่นที่มีความน่าสนใจ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th