หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรรถวดี  แซ่หยุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   30 มิ.ย. 2557    ถึงวันที่   01 ก.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การเข้าสู่ AEC กับการจดสิทธิบัตรจากงานวิจัยยา อาหาร และเครื่องสำอาง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 ก.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

วิทยากรท่านที่ 1 อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต AEC Business Management Consultant & Strategic Management Consultant บริษัท ไชนิ่ง คอนซัลท์ จำกัด

หัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับ ความเป็นมาไทยกับอาเซียน และการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน แนวคิดการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทบาทอาเซียนในเวทีโลก เครือข่ายและการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน AEC Blueprint แผนงานสำคัญภายใต้ AEC Blueprint การเปิดเสรี 5 ด้าน และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ความเป็นจริงเชิงภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพ AEC กับงานด้านการวิจัยยา อาหาร และเครื่องสำอาง แนวคิดทางเศรษฐกิจ และโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป ผลกระทบระลอกสองจาก AEC ทรัพย์สินทางปัญญาและประโยชน์ที่จะได้รับ การคุ้มครองผู้บริโภคในอาเซียน (ACCP) ความร่วมมือทางสิทธิบัตรในทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน คคณะทำงานเกี่ยวกับความร่วมมือในทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน (AWGIPC) แนวโน้ม มาตรการต่างๆ เกี่ยวกบัสิทธิบัตรยา อาหาร และเครื่องสำอาง และผลกระทบ การพัฒนายา อาหาร และเครื่องสำอาง เพื่อเข้าสู่ AEC

วิทยากรท่านที่ 2 อาจารย์วราลีไวยิ่ง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

หัวข้อบรรยายเกี่ยวกับสถานการณืสิทธิบัตรของยา อาหาร และเครื่องสำอางในประเทศไทย กระบวนการขั้นตอนในการจดสิทธิบัตรยา อาหาร เครื่องสำอางในประเทศไทย เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองเมื่อประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

และการอบรมการสืบค้นสิทธิบัตรยา อาหาร และเครื่องสำอางในประเทศไทย และต่างประเทศ

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนางานวิจัย ให้ทันกับสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบเมื่อไทยเข้าสู่ AEC

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การวิจัยต่อยอด และการจดสิทธิบัตร

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th