หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชุติมา  จันทรัตน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   03 ก.ค. 2557    ถึงวันที่   04 ก.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 ก.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

ดิฉันได้ไปเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6 และร่วมเสนอผลงานวิจัย แบบโปสเตอร์ ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้วิจัยกับนักวิจัยในสาขา ทำให้มีองค์ความรู้ใหม่ๆด้านวิจัยหลากหลายขึ้น (เช่น แนวทางการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับระดับโมเลกุลด้วยเทคนิคใหม่ การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรชนิดต่างๆ)

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถนำองค์ความรู้ใหม่ๆที่ได้รับมาพัฒนางานวิจัยของตนเอง และถ่ายทอดให้นักศึกษาผ่านการเรียนการสอน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th