หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราพร  เจริญพูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   26 มิ.ย. 2557    ถึงวันที่   27 มิ.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    30 มิ.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคนิคการแพทย์   ใน 3 โรงพยาบาลคือ 1.รพ. หาดใหญ่ 2. รพ.สงขลา 3. รพ. พัทลุง การฝึกงานของนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ในรพ. ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ยังได้เจรจา ความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับ รพ. ต่างๆ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกหน่วยงาน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การปรับปรุงการเรียนการสอน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การพัฒนางานวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0509 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th