หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุชจรี  จีนด้วง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   26 มิ.ย. 2546    ถึงวันที่   27 มิ.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลพัทลุง   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    ก่ารนิเทศก่ารฝึกปฏิบัติกงานทางเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    30 มิ.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย์ ณ รพ หาดใหญ่ รพ สงขลา และ รพ พัทลุง ได้มีการพูดคุยรายละเอียดการฝึกงานกับนักศึกษาในเรื่องทักษะ การใช้ความรู้ที่เรียนมาในการฝึกงานก่อนจะออกไปปฏิบัติงานจริง การคุยรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการพิเศษ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับความร่วมมือการพัฒนางาน R to R สมรรถภาพของนักเทคนิคการแพทย์ในยุคของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมทั้งการชี้แจงถึงเรื่องคะแนน การศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (CMTE) สำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นักศึกษามีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์การฝึกงาน และสามารถพัฒนาโครงการพิเศษร่วมกับอาจารย์พิเศษทางคลินิกได้เป็นอย่างดี และจากการหารือกับห้องปฏิบัติการทั้ง 3 โรงพยาบาล ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนางาน R to R ร่วมกันกับทางหลักสูตรฯ รวมทั้งได้รับแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพนักเทคนิคการแพทย์ในยุคของ AEC ว่าควรจะปรับเรื่องการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ ในเชิงวิชาชีพมากขึ้น หรือการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ ISO15189 เพื่อความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น  

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

หลักสูตรฯ ควรมีแนวทางสำหรับการดำเนินงาน R to R เพื่อร่วมกับห้องปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ซึ่งจะทำให้เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย รวมทั้งอาจมีการปรับแผนกลยุทธให้นักศึกษาเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาชีพมากยิ่งขึ้น หรือการเพิ่มการศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเอกชน ที่มีความเป็นสากล

 พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th