หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 มิ.ย. 2557    ถึงวันที่   26 มิ.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาวิจัยแห่งชาติ (วช)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    วันนักประดิษฐ์ประจำปี 2557 โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี ๒๕๕๗
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    30 มิ.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

การจัดงานวันนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2557 เป็นการสนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ได้แสดงความสามารถด้านการประดิษฐ์คิดค้น เกิดการสร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยสู่การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมที่มีคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศ ซึ่งในครั้งนี้ มีการนำผลงานเข้ามาร่วมจำนวน 500 ผลงาน คณะกรรมการได้พิจารณาให้ส่วนผลงานชนะเลิศระดับอุดมศึกษา ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร รางวัลอันดับที่ 1 ของกลุ่ม  เรื่อง "คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้ำมันรำข้าวสังข์หยด และทานาคา เพื่อพัฒนานาโนอิมัลชันโลชั่นบำรุงผิว" จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โดยในปีนี้ไม่มีผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (www.thairath.co.th/content/432297)   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรูจากการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักวิจัย นักประดิษฐ์ มาใช้เป็นแนวทางในการวิจัย พัฒนาประดิษฐ์นวัตกรรมที่แก้ปัญหาของประเทศและสร้างสรรผลงานให้โดดเด่นยิ่งขึ้นไป รวมทั้งทั้งการนำความรู้มาบูรณาการด้านการเรียน การสอนให้กับนิสิต นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท-เอก

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สู่การวิจัยและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และก้าวสู่สากล

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th