หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มานิตย์  นุ้ยนุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   26 มิ.ย. 2557    ถึงวันที่   27 มิ.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลพัทลุง   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย์ 3 โรงพยาบาล
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 มิ.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย์ได้ดำเนินการทั้งหมด 3 โรงพยาบาลได้แก่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลพัทลุง โดยมีหัวข้อที่ได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้ ลักษณะบัณฑิตเทคนิคการแพทย์และสมรรถนะของนักเทคนิคการแพทย์ในบริบทของ AEC รูปแบบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษทางคลินิกเพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (CMTE) รวมถึงการหารืองานวิจัยหรือความร่วมมือกันทางด้านงานวิจัยระหว่างหลักสูตรเทคนิคการแพทย์กับโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึกงาน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  จากการที่คณาจารย์ได้หารือกับอาจารย์พิเศษทางคลินิกจากทั้ง 3 โรงพยาบาลในประเด็นต่างๆ และทางโรงพยาบาลก็ได้เสนอแนวคิดและความคิดเห็นมาในรูปแบบต่างๆ ทางคณาจารย์ของหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ก็จะนำความคิดเห็นทั้งหมดมาหารือและหาข้อสรุปร่วมกันเพื่อผลักดันให้มีความร่วมมือกันมากขึ้นร่วมถึงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สอดรับกับสถานประกอบการณ์ให้มากขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  จากบางแนวคิดของอาจารย์พิเศษทางคลินิกได้เสนอให้หลักสูตรเทคนิคการแพทย์เป็นแหล่งให้ความรู้ หรือแนวคิดในประเด็นต่าง เช่น นวัตกรรม การพัฒนางานประจำเป็นงานวิจัย (R2R) เรื่องเล่า ภาพถ่าย  และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI) โดยทางคณาจารย์จะนำประเด็นต่างๆ มาหารือเพื่อสร้างรูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างความร่วมมือกับทางโรงพยาบาล

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th