หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรารัตน์  สองสี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   18 มิ.ย. 2557    ถึงวันที่   20 มิ.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลตำรวจ โรวพยาบาลพระมงกุฎ โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกงานนักศึกษาเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 มิ.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  เดินทางไปนิเทศการฝึกงานของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ และเข้าร่วมพูดคุยกับอาจารย์พิเศษทางคลินิกเพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินการฝึกงาน ความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัย รวมถึงการบริการวิชาการที่โรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำข้อเสนอแนะต่างๆจากหัวหน้าห้องปฏิบัติการและอาจารย์พิเศษทางคลินิกมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการฝึกงานและรายวิชาอื่นๆของหลักสูตรเทคนิคการแพทย์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- ได้ทราบถึงคุณลักษณะบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่พึงประสงค์จากโรงพยาบาล เพื่อนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเทคนิคการแพทย์

- จากการพูดคุยเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยกับอาจารย์พิเศษทางคลิกนิก ทำให้ทางหน่วยงานได้รับทราบข้อมูลความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในหลักสูตรที่จะนำไปใช้ในการพัฒนางานวิจัยร่วมกันกับทางโรงพยาบาลพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th