หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิราณี  ยงประเดิม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   17 มิ.ย. 2557    ถึงวันที่   19 มิ.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    จัดการนำเสอผลการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฐมภูมิและคุ้มครองผู้บริโภค
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 มิ.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

การนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 6   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้ทราบถึงสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฐมภูมิและคุ้มครองฯ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

พัฒนาการจัดการระบบฝึกงานสำหรับนักศึกษารุ่นต่อไป

 พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th