หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   17 มิ.ย. 2557    ถึงวันที่   20 มิ.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตึก SM Tower สนามเป้า   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั่นปีที่ 6 ผลัดที่ 0-2
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 มิ.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน ผลัดที่ 0-2 ในด้านต่างๆ คือ เภสัชกรรมปฐมภูมิ, งานคุ้มครองผู้บริโภคในสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ, การฝึกปฏิบัติงานเฉพาะทางเภสัชอุตสาหการ เช่น การผลิต, การประกันคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ, การผลิตยาสมุนไพร, การขึ้นทะเบียนยา และการวิจัยและพัฒนายา   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพื่อทราบถึงข้อดีและข้อควรแก้ไขปรับปรุงสำหรับการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รวมทั้งประเมินศักยภาพในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อความต้องการในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม และเตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับการทำงานต่อไปในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th