หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   16 มิ.ย. 2557    ถึงวันที่   16 มิ.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตึก SM Tower สนามเป้า    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมบริการวิชาการแก่แหล่งฝึกในหัวข้อ "การวิจัยเชิงคุณภาพในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 มิ.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

เป็นการบริการวิชาการแก่แหล่งฝึกทางด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ ให้กับเภสัชกรผู้เป็นอาจารย์แหล่งฝึกให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในหัวข้อเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ เพื่อให้เภสัชกรแหล่งฝึกสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ร่วมกับคณาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้ต่อไป   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพื่อให้การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฐมภูมิของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มีการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถประยุกต์ใช้งานวิจัยร่วมกับการฝึกปฏิบัติงานได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  มีการทำวิจัยร่วมกันระหว่างเภสัชกรแหล่งฝึกกับคณาจารย์ในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ต่อไปในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th