หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   11 มิ.ย. 2557    ถึงวันที่   11 มิ.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่่ 11 และรพ.ท่าฉาง   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ (เฉพาะทาง 6 ปี)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 มิ.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  เดินทางร่วมกับคณาจารย์ในสำนักวิชาอีก 2 ท่านเพื่อนิเทศการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาเภสัชศาสตร์จำนวน 6 คน ณ แหล่งฝึกศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยที่ 11 และรพ.ท่าฉาง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพื่อเป็นการสอบถามการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะจากทางแหล่งฝึก และตอบข้อซักถามของแหล่งฝึกเพือความเข้าใจในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาและหารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  หาแนวทางเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการในการสนับสนุนการดำเนินงานของแหล่งฝึก และการติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th