หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชุติมา  จันทรัตน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   11 มิ.ย. 2557    ถึงวันที่   11 มิ.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 11    จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมเฉพาะทาง (ปี 6)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 มิ.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 คณาจารย์จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผศ.พีรรัชต์ ไทยนะ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ และ ผศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์ ได้เดินทางไปนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมเฉพาะทางของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 11 และโรงงานผลิตยา ณ โรงพยาบาลท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารและเภสัชกรประจำแหล่งฝึก เพื่อรับทราบการดำเนินการจัดการฝึกปฏิบัติงานของแหล่งฝึก ปัญหาอุปสรรค และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางการร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้วย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  จากการพบปะพูดคุยกับแหล่งฝึก ทำให้ทราบบริบทของงานในแหล่งฝึกนั้นๆได้ชัดเจน ทราบข้อจำกัดต่างๆ เพื่อจะได้นำมาเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในปีถัดไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  จากการไปนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน ได้รับเสียงสะท้อนจากนักศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยไปใช้สำหรับการฝึกปฏิบัติงานอย่างไร มีบางส่วนที่ต้องการให้คณาจารย์สอนเพิ่มเติม หรือฝึกปฏิบัติมากกว่านี้ ดังนั้น คณาจารย์จะได้นำข้อมูลไปจัเตรียมการเรียนการสอนให้ตรงกับการนำไปประยุกต์ใช้งานในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th