หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มนัส  โคตรพุ้ย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   19 มิ.ย. 2557    ถึงวันที่   19 มิ.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์   จังหวัด  ชุมพร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกงานนักศึกษาเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    19 มิ.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

- นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ที่ไปฝึกงานที่ โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีความกระตือรือร้นในการฝึกงาน และขยันมาก และมีมนุษยสัมพันธ์ดีกับพี่ๆที่โรงพยาบาล แต่มีข้อที่ควรพิจารณาคือ นักศึกษาไม่ค่อยกล้าตอบคำถามของอาจารย์พิเศษทางคลินิก

- ชี้แจงการได้คะแนน CMTE ของอาจารย์พิเศษทางคลินิก

- ปรึกษาหารือเรื่องการทำวิจัยร่วมกันในอนาคต   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

-ฝึกให้นักศึกษารู้จักแสดงออกและตอบคำถามในชั้นเรียนมากขึ้น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ไม่มีพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th