หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อิศรา  ประจงไสย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   16 มิ.ย. 2557    ถึงวันที่   18 มิ.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลในเขตจังหวัดชลบุรี   จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานนักศึกษาเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 มิ.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  นิเทศงานเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ณ โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ทราบแนวทางในการปรับปรุงการสอนนักศึกษา รวมถึงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กร ในการสร้างข้อมูลการวิจัยเชิงคลินิก หรือการวิจัยจากงานประจำ ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th