หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บงกชกร  พลไชย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   15 มิ.ย. 2557    ถึงวันที่   15 มิ.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและชมรมร้านขายยา จ.นครศรีธรรมราช   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตร้านขายยาแผนปัจจุบัน (GPP)
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    15 มิ.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

ปัจจุบัน ร้านยาจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากการเปิดเสรีทางการค้า ASEAN ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแข่งขันและผลกระทบ ได้แก่ ยา generic จากต่างประเทศ เข้าสู่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น เกิดการไหลของแรงงานไทยไปต่างประเทศ ธุรกิจขนาดกลาง เช่น ร้านยา chain store จากต่างประเทศ จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ระบบเทคโนโลยีจำเป็นจะต้องรองรับการเชื่อมโยงและเก็บข้อมูลมากขึ้น ดังนั้นสิ่งจำเป็นที่สำคัญของร้านยา คือ การ “พัฒนาคุณภาพการให้บริการในร้านยา” ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาบทบาทเพื่อเชื่อมโยงบริการกับระบบประกันสุขภาพ (สปสช.)

          การพัฒนาคุณภาพการให้บริการในร้านยา เดิมระบุไว้กว้างๆ ใน พรบ.ยา 2510 จากนั้นได้มีการปรับปรุงแก้ไขและประกาศเป็น กฎกระทรวง ลงราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 130 ตอนที่ 126 ก วันที่ 27 ธันวาคม 2556 และมีผลบังคับใช้ วันที่ 25 มิถุนายน 2557

GPP (Good Pharmacy Practice) หรือวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน

มีข้อกำหนดที่สำคัญ ดังนี้

สถานที่:

          - พื้นที่ขายยาและพื้นที่ให้คำปรึกษาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 8 ตร.ม. (หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 2 ตร.ม.) ไม่รวมพื้นที่เก็บสำรองยา ดังนั้น พื้นที่ร้านอาจมากกว่านั้น เนื่องจากมีบริเวณอื่นๆ เช่น บริเวณจำหน่ายวิตามิน-ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

          - สถานที่ควรมีความมั่นคงแข็งแรง วัสดุทนทานถาวร หลีกเลี่ยงวัสดุไม้ (อาจมีความชื้น มอด etc.) มีทะเบียนบ้านออกโดยส่วนราชการ (กรณีคอนโด หอพัก ต้องเป็นพื้นที่สาธารณะ ไม่ใช่ห้องพักส่วนบุคคล)

          - อุณหภูมิเหมาะสม (ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส) แสงสว่างเพียงพอ

          - บริเวณให้คำปรึกษาเป็นสัดส่วนแยกจากส่วนบริการอื่น มีโต๊ะ เก้าอี้ให้คำปรึกษา ป้ายแสดง ชัดเจน

          - มีวัสดุทึบปิดบังบริเวณที่จัดวางยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ สำหรับปิดเวลาที่ไม่มีเภสัชกร (เช่น แผ่นไวนิล ม่าน ฉากบัง)

          - Stock ยาเป็นสัดส่วนเพียงพอ หลีกเลี่ยงการวางยาสัมผัสพื้นโดยตรง

          - มีหนังสือเอกสารอ้างอิง

          - ห้ามสัตว์เลี้ยง รวมทั้ง ปลาตู้ เนื่องจากความชื้นอาจส่งผลต่อคุณภาพยา

          - ห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและแอลกอฮอล์

อุปกรณ์:

          - อุปกรณ์ที่ใช้ในการขาย; ถาดนับเม็ดยา 2 ถาด (ยาทั่วไป/ Penicillin)

          - อุปกรณ์ประกอบการขาย; ตู้เย็น เครื่องวัดความดัน เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง อุปกรณ์ดับเพลิง

          - ป้ายผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ประกอบด้วย รูปถ่าย (ไม่เกิน 5 ปี) ขนาด 8 x 15 cm. ชื่อ-สกุล ภบ. เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ xxx เวลาปฏิบัติการ xx-xx น.

บัญชี: ร้านยา ต้องทำบัญชี ดังนี้

          - บัญชีซื้อขาย

          - บัญชีขายยาควบคุมพิเศษ เช่น steroid

          - บัญชีขายยาอันตรายเฉพาะที่ อย. กำหนด เช่น tramadol, Dextromethorphan, diphenhydramine, ยาน้ำแก้ไอ และยาในกลุ่ม Fluoroquinolone โดยทาง อย.จะแจ้งรายการยาและบัญชีอีกครั้ง

          - บัญชีขายยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพ (ทุกรายการ)

          - รายงานการขายยาตามประเภทที่ อย. กำหนดส่งให้ อย.

โดย “เก็บบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี”

หมวดที่ 1 บุคลากร

          - เภสัชกรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ พนักงานร้านยาผ่านการอบรมต่อเนื่อง

          - เภสัชกรแต่งกายด้วยเสื้อกาวน์สีขาว ติดเครื่องหมายสัญลักษณ์สภาเภสัชกรรม และมีป้ายแสดงตนชัดเจน

          - พนักงานร้านยา ใส่เสื้อ มีป้ายใส่แสดงตน ไม่สื่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นเภสัชกร

          - แบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเภสัชกร และพนักงานร้านยาอย่างชัดเจน

หมวดที่ 2 การควบคุมคุณภาพยา

          - คัดเลือกยาจากผู้ผลิต/นำเข้าที่ถูกกฎหมาย

          - เก็บรักษายาในอุณหภูมิเหมาะสม (ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงแสงแดด

          - มีระบบตรวจสอบยาหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ

          - มีระบบส่งคืนหรือทำลายยาหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ

          - มีระบบเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดหา จัดการคลังสินค้าและจัดจำหน่าย ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สืบย้อนได้

          - คัดเลือกภาชนะบรรจุยาที่เหมาะสม

หมวดที่ 3 การบริการทางเภสัชกรรม

          - การบริการทางเภสัชกรรมเป็นหน้าที่ของเภสัชกร ต้องซักถามข้อมูลที่จำเป็นของผู้รับบริการเพื่อประกอบการพิจารณาเลือกสรรยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เหมาะสมกับผู้ป่วย ตามหลักวิชาการ สมเหตุสมผล ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

          - จัดให้มี ฉลาก บนซองบรรจุยา โดยต้องแสดงข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้

1. ชื่อที่อยู่ร้านยาและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

2. ข้อมูลเพื่อให้ผู้รับบริการใช้ยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนี้ วันที่จ่ายยา ชื่อผู้รับบริการ ชื่อสามัญทางยาหรือชื่อการค้า ความแรง จำนวนจ่าย ข้อบ่งใช้ วิธีใช้ยา ฉลากช่วย คำแนะนำ/คำเตือน หรือเอกสารให้ความรู้เพิ่มเติม และลายมือชื่อเภสัชกร

          - ส่งมอบยาโดยเภสัชกร โดยต้องให้ข้อมูล ชื่อยา ข้อบ่งใช้ ขนาดและวิธีใช้ อาการข้างเคียง ข้อควรระวังในการใช้ยา การปฏิบัติตนเมื่อเกิดปัญหา

          - มีกระบวนการคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่เหมาะสม

          - มีกระบวนการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์

          - มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านยาที่เหมาะสม เชื่อถือได้

          - จัดวางสื่อให้ความรู้และสื่อโฆษณาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเภสัชกร โดยไม่โอ้อวด ไม่บิดเบือนความจริง ไม่สร้างความเข้าใจผิดผู้บริโภค

          - ไม่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

          ทั้งนี้ มีผล ทันที สำหรับ ผู้ขออนุญาตเปิดร้านยาหลังวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ส่วนผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการเดิม ต้องปฏิบัติตาม GPP ภายในเวลาที่กำหนด แต่ต้องไม่เกิน 8 ปี นับแต่กฎกระทรวงนี้มีผลบังคับ แต่มีบางข้อกำหนดที่ต้องดำเนินการ ทันที หลังวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ได้แก่

1)      ป้ายรูปผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

2)      บัญชีการซื้อขายยาอันตราย เฉพาะรายการที่ อย. กำหนด

3)      รายงานการขายยาตามประเภทที่ อย. กำหนด

4)      ดำเนินการขายยาตามรายการที่ อย. กำหนด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ อย. กำหนด

5)      เงื่อนไขที่จะไม่ต่ออายุใบอนุญาต:

- ผู้รับอนุญาตขาดคุณสมบัติ

- ไม่ผ่านการตรวจ GPP

- ประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยยา เช่น ไม่มีเภสัชกรประจำขณะเปิดทำการ > 3 ครั้ง ความผิดอื่นๆ > 5 ครั้ง

 

“การปฏิบัติตาม GPP เป็น หน้าที่ หากไม่ทำ มีความผิดตามกฎหมาย”   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การปฏิบัติตาม GPP ของร้านยามหาวิทยาลัย และการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อสอนนักศึกษาเภสัชศาสตร์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  แนวทางการพัฒนาร้านยาอย่างมีคุณภาพ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th