หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน หน่วยพัฒนาองค์กร  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นิรันดร์  จินดานาค   สังกัดหน่วยงาน  หน่วยพัฒนาองค์กร
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   22 พ.ค. 2557    ถึงวันที่   22 พ.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มวล.   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 มิ.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  การค้นหาปัญหาโดยการใช้ PAP (Project Action Plan) เป็นเครื่องมือในกระบวนการ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้ประยุกต์ใช้กระบวนการ และ เครื่องมือดังกล่าวในการพํฒนากระบวนงานของ งานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ในการทำงานข้ามหน่วยงาน กับ สำนักวิชา จนบรรลุวัตถุประสงค์ได้กระบวนงาน แนวทาง ร่วมกันในการทำงานเพื่อประสิทธิผลของการบริการ แก่บัณฑิตศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ขยายผลในการพัฒนากระบวนงานกับ หน่วยงานอื่นๆต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th