หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทัศนี  ชูเชื้อ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   05 มิ.ย. 2557    ถึงวันที่   06 มิ.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   การฝึกงานในระบบ ศ.ศ.ภ.ท.   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกงาน ศ.ศ.ภ.ท.
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 มิ.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

วันที่ 5 มิถุนายน 2557

เวลา 13.30  นิเทศการฝึกงานในระบบ ศ.ศ.ภ.ท. ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ ร.พ. ดอนสัก โดยมีนักศึกษาฝึกงานจาก มอ 2 คน และจาก ม. รังสิต 2 คน

เวลา 17.30 นิเทศการฝึกงานในระบบ ศ.ศ.ภ.ท. ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ ร้าน Boots สาขา Big C สมุย โดยมีนักศึกษาจาก มวล. 2 คน

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2557

13.00 นิเทศการฝึกงานที่ รพ. เกาะสมุย โดยมีนักศึกษาจาก มอ. 2 คน จากการนิเทศพบว่า รพ. เกาะสมุย มีการจัดการที่เป็นระบบ และมีการวางแผนการฝึกงานให้นักศึกษาเป็นอย่างดี เหมาะจะพัฒนาเป็นแหล่งฝึกเฉพาะทางให้สำนักวิชาได้

16.00 นิเทศการฝึกงานที่ ร้าน  Boots สาขา Central สมุย และ Tesco Lotus สมุย โดยแต่ละที่มีนักศึกษาฝึกงานจาก มอ 2 คน ซึ่งการฝึกงานในร้าน Boots จะเป็นระบบและมีตารางฝึกชัดเจนอยู่แล้ว แต่ยังขาดความหลากหลายในเรื่องของ case และบางสาขายังขาดความหลากหลายของยา  แต่อาจารย์แหล่งฝึกจะมีการเสริมความรู้ในส่วนที่ขาดจากการฝึกงานจริงให้

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถนำปัญหาที่พบจากการนิเทศครั้งนี้ไปใช้ในการปรับปรุงระบบการฝึกงาน และการคัดเลือกแหล่งฝึกให้นักศึกษา รวมถึงการปรับปรุงคู่มือการฝึกงานเพื่อให้สอดคล้องกับงานที่นักศึกษาจะได้ทำจริง

และจากการนิเทศพบว่า รพ. เกาะสมุย สามารถพัฒนาเป็นแหล่งฝึกเฉพาะทางได้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การปรับปรุงเล่มคู่มือการฝึกงาน

การส่งเสริมเพื่อพัฒนา รพ. ให้เป็นแหล่งฝึกเฉพาะทางของนักศึกษาปี 6 ได้พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th