หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชดาภา  บุญยัง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   24 เม.ย. 2557    ถึงวันที่   25 เม.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Clinical Decision Making in Physical Therapy
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 มิ.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

เนื้อหาประกอบด้วย การอธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจทางคลินิกผ่านการอธิบาย model ต่างๆที่พัฒนาตามยุคสมัย จนมาถึง model ล่าสุดคือ ICF model ซึ่งเป็น model ที่ใช้มองผู้ป่วยเป็นภาพรวมซึ่งจะตระหนักถึงการเข้าสังคมของผู้ป่วย รวมถึงมองสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบแก่ตัวผู้ป่วยด้วยด้วยและไม่ได้มองแค่พยาธิสภาพของผู้ป่วยเพียงด้านเดียว โดยวิทยากรอธิบายถึงการนำ model นี้ไปใช้ทางคลินิกและประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนการสอนได้โดยนำวิธีการประยุกต์การใช้ ICF model ไปสอดแทรกในการสอนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการตรวจร่างกายรวมถึงการรักษาทางกายภาพบำบัดได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถใช้ความรู้จากการอบรมไปพัฒนางานวิจัยทางกายภาพบำบัดได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th