หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บุษบรรณ  สุขกาญจน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   25 พ.ค. 2557    ถึงวันที่   27 พ.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงาน ก.พ.   จังหวัด  นครนายก
  เรื่อง/หลักสูตร    อบรมผู้ได้รับทุนรัฐบาลก่อนเดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 มิ.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

1. การเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนข้อควรปฏิบัติขณะศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

2. กฎเกณฑ์การเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล และข้อปฏิบัติที่สำคัญ เช่น การเงิน การติดต่อประสานงานกับสำนักงาน ก.พ. เป็นระยะๆ การรายงานตัวเมื่อเริ่มศึกษาและภายหลังสำเร็จการศึกษา เป็นต้น   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. ทราบแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขขณะศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

2. ทราบข้อควรปฏิบัติที่ถูกต้องในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาล  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th