หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   05 มิ.ย. 2557    ถึงวันที่   06 มิ.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   เภสัช วลัยลักษณ์    จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานนักศึกษา ร้านยา boot 3 ที่ใน สมุย และ โรงพยาบาล 2 ที่ คือ โรงพยาบาลดอกสัก โรงพยาบาลสมุย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 มิ.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ได้มีโอกาสไปนิเทศงานนักศึกษา 2 ที่ คือ โรงพยาบาลดอนสัก และร้านยา boots สาขา  Big C ทั้งนี้แล้วในส่วนของโรงพยาบาล มีนักศึกษาที่ฝึก 4 คน จาก มอ. และ ม.รังสิต โดยมีกิจกรรมการฝึกงานตามที่ได้กำหนดไว้ ในส่วนของร้านยา มีนักศึกษาจาก มวล. 2 คนที่กำลังรับการฝึกอยู่ทั้งนี้การฝึกจะมีระบบการฝึกที่ชัดเจนทั้งประเทศ ทำให้เป็นไปตามที่ทาง ศศภท. กำหนดไว้ทั้งหมด

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ได้มีโอกาสไปนิเทศงานนักศึกษา 3 ที่ คือ boot สาขา Tesco lotus และ Central festival ทั้งนี้เนื่องจากเป็นระบบการฝึกที่เหมือนกันอยู่แล้วจึงไม่มีปัญหาในการฝึก แต่ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับเภสัชประจำร้านด้วย โดยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝึกงานว่า daily log ไม่สอดคล้องกับเวลาที่ปฏิบัติงานจริง และ ร้านยาส่วนใหญ่ไม่มี case chronic แต่จะมี case common ของร้านยา ซึ่งควรปรับปรุงเล่มฝึกอย่างเร่งด่วน

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  แหล่งฝึก โรงพยาบาลสมุยมีความน่าสนใจในการพัฒนาแหล่งฝึกอย่างมาก และมีงานที่หลากหลายมีความเหมาะสมในการฝึกงานเฉพาะทาง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ควรพัฒนาแหล่งฝึกที่มีขีดความสามารถสูงมาเป็นแหล่งฝึกเฉพาะทาง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th