หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   16 ธ.ค. 2556    ถึงวันที่   19 ธ.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บริษัท เซฟสกิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    ให้บริการฝึกอบรมสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 มิ.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

หน่วยบริการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (OHSEC-WU) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และระดับเทคนิค (ที่ รง ๐๕๑๐/๐๐๗๙๗๐) รวมถึงหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (ที่ รง ๐๕๑๐/๐๒๙๖๓)  โดยใช้เลขทะเบียนที่ จป. ๕๖ - ๐๓๙

 

หน่วยบริการ OHSEC-WU ได้จัดฝึกอบรมแบบ In-House Training ให้แก่บริษัท เซฟสกิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เซฟสกิน เมดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ จำนวนสองหลักสูตร หลักสูตรละ 30 คน ประกอบด้วย หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (วันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖) และหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (วันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖) โดยจัดฝึกอบรม ณ ห้องประชุมบริษัท เซฟสกิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๙  ม.๘ ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๒๓๐

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

รูปแบบของการให้บริการฝึกอบรม  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

รูปแบบของการให้บริการฝึกอบรมที่ต้องปรับปรุงให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th