หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มนัส  โคตรพุ้ย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   20 พ.ค. 2557    ถึงวันที่   21 พ.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   วช และ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การเขียน systematic review
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    04 มิ.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

การเขียน systematic review คือ การเขียนงานเพื่อตอบปัญหาใดปัญหาหนึ่ง เช่น แพทย์สามารถจะรักษาผู้ป่วยด้วยความร้อนได้หรือไม่ ซึ่งไม่มีอยู่ในตำราหรือหนังสือใดๆ ดังนั้น ผู้วิจัยต้องทำการค้นความหาข้อมูลแบบเป็นระบบเพื่อหาคำตอบให้ได้   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ทราบวิธีการเขียน systematic review

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

หากมีปัญหาในงานวิจัยหรืออื่นๆ สามารถนำแนวคิดของ systematic review ไปใช้ได้ทุกงานพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th