หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาวิตรี  ทองอาภรณ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   01 มิ.ย. 2557    ถึงวันที่   01 มิ.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ม.สงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมกลุ่มเภสัชกรภาคใต้
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 มิ.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมรับน้องเภสัชภาคใต้ ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาที่จัดงานจากเดิม 21-22/6/57 เป็นวันที่ 29-30/8/57 แทน แต่ในส่วนของเนื้อหาและรูปแบบกิจกรรมยังคงรูปแบบเดิม โดยทางวลัยลักษณ์จะรับหน้าที่ในการจัดประชุมเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมซึ่งผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมแล้วถึงหัวข้อดังกล่าว

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  รู้จักการวางแผนและดำเนินการ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  รู้จักการวางแผนและดำเนินการ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th