หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วีระพงศ์  เลิศรัตนเทวี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   29 พ.ค. 2557    ถึงวันที่   01 มิ.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   เขตบางกอกใหญ่   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศนักศึกษาสหกิจ หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 มิ.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  เขตบางกอกใหญ่ สังกัดหน่วยงานกรุงเทพมหานคร มีวิสัยทัศน์องค์กรณ์เพื่อมุ่งพัฒนาสู่ “สิ่งแวดล้อมดี ถนนสวย คลองน้ำใส" มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง  การทะเบียน  การจัดทำแผนพัฒนาเขต การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ  การสาธารณูปโภค  และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณูปการ  การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ  การส่งเสริมการลงทุน  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  การจัดการศึกษา  การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น มีพันธกิจเพื่อสังคมโดยการจัดให้มี การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ   การส่งเสริมกีฬา  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  การจัดให้มี  และควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์   การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย  โรงมหรสพ  และสาธารณสถานอื่นๆ  การคุ้มครอง  ดูแลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การผังเมือง  การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ   การควบคุมอาคาร  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆการจัดเก็บรายได้การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th