หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  คมกริบ  หลงละเลิง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   26 เม.ย. 2557    ถึงวันที่   02 พ.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ.บ้านแพ้ว รพ.นครปฐม รพ.วชิร รพ.ทรวงอก   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศและสอบนักศึกษาในรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกปี3
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 พ.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  เพื่อเยี่ยมนักศึกษา และ อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และสอบนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ รพ. ต่างๆ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เป็นการให้ความรู้แก่นักศึกษา และอาจารย์ได้ฝึกทักษะร่วมกับนักศึกษาในการดูแลผู้ป่วย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th