หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ยุวดี  วิทยพันธ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   21 พ.ค. 2557    ถึงวันที่   23 พ.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Principle of Health Sciences Research Ethics รุ่นที่ 2
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 พ.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  กระบวนการ ข้อพิจารณา และการฝึกปฏิบัติการพิจารณาโครงการที่เสนอขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำวิจัย การพิจารณาข้อเสนอของนักศึกษา นักวิจัยที่ให้คำปรึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ขยายผลในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัยแก่แนวร่วมการวิจัยด้านสาธารณสุขมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th