หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จำนงค์  ธนะภพ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   27 พ.ค. 2557    ถึงวันที่   27 พ.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะสาธารณสุขศาสตร์ / ม.มหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Think Thank การจัดทำข้อสอบกลาง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 พ.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

เพื่อจัดทำระบบการประเมินความรู้ของบัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีประเด็นในการประชุม ได้แก่

1. ระบบและกลไก

1.1 คณะกรรมการกำกับดูแล / กลไกการประเมินความรู้

1.2 คณะจัดทำชุดข้อสอบ ในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่

- กลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสุข

- กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข จำนวน 10 กลุ่มวิชา

- กลุ่มวิชาชพเฉพาะสาขา

2. วิธีการวัดและประเมินความรู้

2.1 บัณฑิตปัจจุบัน

2.2 บัณฑิตที่จบแล้ว / นักวิชาการ

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th